• مدرسه؛ مبدا پیشرفت اسلامی ایرانی و الهام بخش جهان اسلامدر این بخش آثاری که به مدرسه به عنوان نهادی برای «هویت بخشی به فعالان عرصه تربیت در جهان اسلام» و «رشد نگاه جهانی اندیشی» نگاهی نو دارند، بررسی و از آن‌ها تقدیر ویژه می‌شود.
  • نشان ویژه معلمنشان ویژه این بخش به آثاری اهدا خواهد شد که به موضوع مقام و جایگاه معلمان سرافراز کشور و تکریم آنان می پردازد.
  • نشان ویژه ایثار و ازخودگذشتگی (شهید علی لندی)در این بخش، به آثاری که به مفهوم «ایثار، ازخودگذشتگی، پاسداری از میهن و بذل جان برای حیات و نجات دیگران» تاکید کنند، نشان ویژه اهدا خواهد شد. دبیرخانه جشنواره در هر دوره یک شخصیت را به عنوان نماد این نشانِ ویژه انتخاب می کند.
  • جوایز ویژه نهادها و دستگاه ها در هر دوره شورای سیاست‌گذاری جشنواره از بین حامیان (وزارتخانه‌ها، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌ها، دستگاه‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی)، مواردی را بر اساس اولویت‌های جشنواره انتخاب و به فیلم‌های برگزیده در این موضوعات جوایز بخش حامیان را اهدا خواهد کرد.