بخش بین‌الملل
قالبنام اثرنام صاحب اثرعنوان

 

داستانی بلند

Tegar tougch    تیگار تاچAnggi friscaجایزه اول / تندیس زرین
كاپیتانسید صابر امامیجایزه دوم / تندیس سیمین
7600علی اُسیوندجایزه سوم / دیپلم افتخار
بچه زرنگحامد جعفریجایزه ویژه هیئت داوران*

 

داستانی كوتاه

جان دادسهیلا پورمحمدیجایزه اول / تندیس زرین
The two lives of sepideh دو زندگی سپیدهسها نیاستیجایزه سوم / دیپلم افتخار
it's cold up there   آن بالا هوا سرد استMilot Annabelleجایزه سوم / دیپلم افتخار
شورشیعلی سلمانینشان ویژه ایثار و ازخودگذشتگی

 

پویانمایی

ده سالگیفاطمه جعفریجایزه اول / تندیس زرین
Alpha generation   نسل آلفاDebora resendes & luri orenoجایزه دوم / تندیس سیمین
Spirit of the great heart روح قلب بزرگNathan erasmusجایزه سوم  /دیپلم افتخار

 

مستند بلند

ماجرای سال آخرمهدی جبین شناسجایزه اول / تندیس زرین
Planet soil junior   سیاره خاکMark verkerkجایزه دوم / تندیس سیمین

 

مستند كوتاه

Mom! I am going to space
مامان! من به فضا می­روم.
Andranik sargsyanجایزه اول / تندیس زرین
بی پناهسیما سررشته داریجایزه دوم/ تندیس سیمین
Of minds  ذهن هاYain Rodriguez Alvaradoجایزه سوم / دیپلم افتخار
The dream of horse رویای یک اسبمرجان خسرویجایزه سوم/ دیپلم افتخار

* اثر بچه زرنگ به تهیه کنندگی حامد جعفری با توجه به هم‌زمانی اکران عمومی با ایام جشنواره پنجاه و سوم امکان حضور در بخش مسابقه را نداشت. به پیشنهاد و تصمیم هیئت داوران بخاطر حضور افتخاری در جشنواره، توسط دبیر مورد تقدیر قرار گرفت و تندیس زرین به این فیلم اهدا شد.

بخش ملی
بخش قالب نام اثر نام صاحب اثر عنوان
  ملی   فیلم نامه بخش آزاد ممدوک محسن دانشور بیری جایزه اول / تندیس زرین
بچه خوان اسماعیل عظیمی جایزه دوم / تندیس سیمین
به شرط فردین انصاری جایزه سوم / دیپلم افتخار
شیلان صدیقه حسن زاده جایزه ویژه هیئت داوران**
  فرهنگیان داستانی كوتاه اتاق گفتگو هادی خدیو جایزه اول / تندیس
پویانمایی سرزمین سبز حاتم ساعدپناه جایزه اول / تندیس
دیوار زهره تاج‌پیکر جایزه دوم / تندیس
مستند كوتاه قدم­های محکم حدیث نریمانی جایزه اول / تندیس
  فیلم نامه آشغال سید احسان حسینی جایزه اول / تندیس
بابا نگهدار مهران سلطانیان جایزه دوم / تندیس
پوستر راضیه یوسفی جایزه سوم / لوح تقدیر
راه پله ( پویانمایی) فاطمه داوودی مازندرانی لوح تقدیر
  دانش آموزان داستانی كوتاه تحفه آیلین محمودزاده‌ هریس جایزه اول / تندیس
پویانمایی اتصال زیبا معروفی جایزه اول / تندیس
فیلم نامه کابوس سروش کشاورز جایزه اول / تندیس
سه بامداد سارو حبیبی / ماردین زمانی جایزه دوم / تندیس
خانه باغ محمدمتین منوچهری جایزه سوم / لوح تقدیر
مستند کوتاه میدون علی استودان/کوثر استودان جایزه اول/تندیس
** اثر شیلان به نویسندگی صدیقه حسن زاده به پیشنهاد هیئت داوران به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد و جایزه ویژه هیئت داوران توسط دبیر به ایشان اهدا گردید.