معصومه جواهری

عضو هیئت داوران

غلامرضا ساغرچیان

عضو هیئت داوران

شیما عالی

عضو هیئت داوران

ندا ملکی

عضو هیئت داوران

حسین لطفعلی زاده

عضو هیئت انتخاب

فرحناز باقر

عضو هیئت انتخاب

دکتر پرویز فارسیجانی

عضو هیئت انتخاب

حمیدرضا کاظمی پور

عضو هیئت انتخاب

محسن جسور

عضو هیئت داوران

علی جانباز

عضو هیئت داوران

سعید نجاتی

عضو هیئت داوران

میرعباس خسروی نژاد

عضو هیئت داوران

افسانه هنرور

عضو هیئت انتخاب

حمید قاسم زادگان

عضو هیئت انتخاب

رضا چوبینه

عضو هیئت انتخاب

کریم سربخش

عضو هیئت داوران

عباس هادیان

عضو هیئت داوران

سجاد معارفی

عضو هیئت داوران

سپیده خانزاده

عضو هیئت داوران

افشین رازی

عضو هیئت انتخاب

دکتر زهیر بلندقامت

عضو هیئت انتخاب

روح اله مالمیر

عضو هیئت انتخاب