حسین خورشیدی

متولد  شهرری

مدیرفرهنگی ،محقق، مؤلف،  فیلمنامه نویس.

معاون تحقیقات وپژوهش انجمن سینمای دفاع مقدس در دهه هفتاد بمدت شش سال.

مدیر کارگاه فیلمنامه نویسی  حوزه هنری دردهه هشتاد بمدت پنج سال.

معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی بین سال‌های ۸۹تا۹۱ بمدت سه سال.

تالیف چند عنوان داستان کوتاه ورمان دفاع مقدس ازجمله : پس ازباران، شب سپید ،پرنده مهاجر دردهه هفتاد.

نگارش مینی سریال‌های: قطعه ای ازبهشت و روزهای آتش‌  در دهه هفتاد.

مشارکت وهمکاری در نگارش فیلمنامه های دیده بان، مهاجر، کرخه تاراین وحامد.

عضو هیئت انتخاب وداوری در بخش فیلم وفیلمنامه جشنواره‌ای متعدد سینمایی  ، مستند،  کوتاه،  صدثانیه ای و....در ادوار مختلف ازجمله:

جشنواره فجر(بخش مستند جشنواره سی ام) ،داوری جشنواره حقیقت (چهاردوره) بخش آوینی حقیقت (چهاردوره) بخش فیلمنامه وفیلم سینمایی ومستند دفاع مقدس (شش دوره)  بخش انتخاب صدثانیه ای حوزه هنری (یک دوره) جشنواره پلیس (یک دوره) جشنواره کوثر(یک دوره) وجشنواره های استانی رویش (مشهدمقدس، سه دوره) عاشورائیان (موضوعی تهران یک دوره) میلاد نور (اردبیل سه دوره)و ....

عضویت درشورای فیلم وفیلمنامه نهادهای هنری درادوار مختلف ازجمله ( رسانه های تصویری دردهه هفتاد) انجمن سینمای دفاع مقدس( اوایل دهه هشتاد) بنیاد شهید